Szobafoglalás / ajánlatkérés
Hotel Aqua Blue
Érkezés:
Elutazás:
Vendégek:
2 felnőtt
Felnőtt:
Gyermekek:
Promóciós kód:
Bezár

Adatkezelési tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Az elektronikai megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatban az Optimum Füred Kft. (székhely: 1022 Budapest, Fillér u 84/a; cégjegyzékszám: 01-09-320965; képviseli: Klemm Balázs Lajos; telefonszám: +36 30 399 3529; adatvédelmi tisztviselő: Fazekas Eufrozina), mint a Hotel Aqua Blue (cím: 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5/a.; a továbbiakban: „Hotel”) üzemeltetője és mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), az alábbiakról tájékoztatja Önt:

1. A Hotelben elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtetünk.

Az elektronikus megfigyelőrendszert – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”) 30. § (2) bekezdésével és 31. § (1) bekezdésével összhangban – kizárólag vagyonvédelmi célból, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében használjuk.

Az adatkezelés célja: a Hotel területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása.

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkáltatói ellenőrzése.

A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használjuk, illetve használhatjuk fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2. Az adatkezelés jogalapja: az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

A jelen tájékoztató ismeretében a Hotel területére való belépést az érintett – ráutaló magatartással megtett – hozzájárulásának tekintjük.

3. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a rendszer képet nem rögzít.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre: a Hotel területén tartózkodó természetes személyek, ideértve a Hotel munkatársait, valamint a Hotel vendégeit is.

A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

4. Adatkezelés időtartama: az adott pillanat, ameddig a kameraképen feltűnik, a rendszer képet nem rögzít.

5. A képfelvételekhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az alábbiak szerint.

A kamerák élőképének megtekintésére a mindenkori szállodaigazgató és a műszakot teljesítő recepciósok jogosultak.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

6. A kihelyezett kamera a parkolót figyeli meg, a zárt parkoló bejáratát, a kaput mutatja.

7. Ön, mint érintettet megilletik az ún. érintetti jogok. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze.

Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatja erről Önt. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja Önt a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az Ön kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban Ön postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Ön kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha Ön személyazonosságát igazolta.

Adatkezelő az Ön kérelmének teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha Öntől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az Ön kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

  • arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
  • az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
  • az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről;
  • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
  • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
  • az adatkezelés időtartamáról;
  • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • az adatkezelés következményeiről;
  • az Ön jogairól;
  • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az Ön kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt Önnek az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. A weboldal további használatával elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató Rendben